Nadpłata na Fundusz Pracy

Eksperci alarmują, że należności do Funduszu Pracy odprowadzają także osoby zwolnione z takiego obowiązku. Problem ten najczęściej dotyczy osób opłacających składki od 30 proc. płacy minimalnej.

ZUS wyjaśnia, że zgodnie z art. 104 ustawy z 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2013 r. poz. 674 z późn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą mają obowiązek opłacać składki na Fundusz Pracy. Danina ta jest ustalona od kwot stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, jeśli wynoszą one miesięcznie co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę. Oznacza to, że osoba rozpoczynająca prowadzenie działalności gospodarczej (dla której jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń), która deklaruje podstawę wymiaru w wysokości 30 proc. kwoty najniższej pensji, jest zwolniona z obowiązku opłacania składki na Fundusz Pracy.

Źródło: Gazeta Prawna